کارکنان

 

 

معاون مدیریت برنامه،بودجه،تحول اداری و بهره وری

نام : قائم بیاتی 

تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت 

تلفن : 08636241592

 

  

 

رئیس گروه تشکیلات، تحول اداری و بهره وری

نام : مریم هاشمی 

تحصیلات :  مهندسی کامپیوتر

تلفن: 08636241592