دوره های آموزشی

تعداد بازدید:۲۹۱

۱- دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی و ارتباط موثر 

۲- اخلاق حرفه ای مبتنی بر آموزه های اسلامی در نظام اداری 

۳ـ آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری کارکنان

۴ـ فرهنگ اداری و منابع انسانی 

۵ـ دوره آموزشی Excel