مدیریت

مدیر برنامه ، بودجه ، تحول اداری و بهره وری 

نام : پرویز صابری 

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد علوم سیاسی

تلفن : 08636241276